Etusivu > Ajankohtaista > Asuntokauppalakiin pieniä muutoksia

Asuntokauppalain 7 luvun 7 §:ää on muutettu.

Asuntokauppalain 7 luvun 7 § muutetaan. Sen mukaan perustajaosakkaan tai muun asuntokauppalain 4 luvussa tarkoitetun myyjän on huolehdittava siitä, että rakennusvalvontaviranomaiselle toimitetaan loppukatselmuksen yhteydessä todistus asetetusta suorituskyvyttömyysvakuudesta.

Rakennusvalvontaviranomaisen velvollisuudesta ilmoittaa todistuksen puuttumisesta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle säädetään lakimuutoksen jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain 153 b §:ssä. Aikaisemmin pykälä sisälsi viittauksen Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 153 b §:n perusteella rakennusvalvontaviranomaisen on todettava asuinrakennuksen käyttöön hyväksymiseksi tarvittavan loppukatselmuksen tai jo osittaisen loppukatselmuksen yhteydessä, onko sille toimitettu todistus suorituskyvyttömyysvakuudesta. Jos todistusta ei ole toimitettu, rakennusvalvontaviranomaisen on ilmoitettava siitä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle viipymättä katselmuksen toimittamisen jälkeen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 153 b §:ssä tarkoituksena on, että uudella sääntelyllä täytetään perustuslain säädöstasoa ja asetuksenantovaltuutta koskevia vaatimuksia. Ilmoitusvelvollisuudesta säädettiin aikaisemmin ympäristöministeriön asetuksella.

Asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muutos tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Julkaistu: 22.1.2014 14:38