Etusivu > Ajankohtaista > Asbestipurkutyöstä uusi laki 2016 - luvan saaneista ammattilaisista rekisteri

Asbestipurkutyöstä uusi laki 2016 - luvan saaneista ammattilaisista rekisteri

Vuoden 2016 alusta voimaan tulevaan lakiin keskitetään asbestipurkutyölupaa, luvanhaltijoita ja asbestipurkutyöntekijöiden pätevyyttä koskevat säännökset. Se sisältää myös säännöksen julkisesta tietopalvelusta, josta asbestinpurkutyötä tarvitsevat voivat saada tiedon luvan saaneista toimijoista.

Asbestipurkutyö edellyttää työsuojeluviranomaisen lupaa. Laissa määritellyt luvan myöntämisen edellytykset vastaavat suurelta osin nykyisiä säännöksiä. Muutoksena on, että luvanhakijan ei tarvitse esittää hakuvaiheessa selvitystä käytettävissään olevien asbestipurkutyöntekijöiden pätevyydestä tai heidän terveytensä sopivuudesta asbestityöhön. Sen sijaan asianmukaisen huoltotilan oleminen hakijan käytettävissä tulee nimenomaisesti luvan myöntämisen edellytykseksi. Vaatimus ei ole uusi, mutta nyt asiasta säädetään samassa yhteydessä muiden luvan myöntämisen edellytysten kanssa.

Lisäksi luvanhakijalta edellytetään, että tämä on luvanvaraiseen toimintaan sopiva. Vaatimuksella on lähinnä tarkoitus varmistaa, ettei luvan peruuttamisen jälkeen voisi välittömästi saada lupaa uudestaan. Luvanhaltijalle asetetaan velvollisuus ilmoittaa luvan voimassaoloon vaikuttavista olennaisista muutoksista. Luvan peruuttaisi tarvittaessa se viranomainen, joka luvan on myöntänyt. Peruuttamisen edellytyksiä on täsmennetty.

Lupaviranomaisen edellytetään pitävän rekisteriä asbestipurkutyöluvista. Lain mukaan viranomainen voisi rekisteröitävän suostumuksella luovuttaa asbestipurkutyöluparekisteristä tietoja internetissä. Sivustolta rakennuttajat ja muut asbestipurkutyön suorittamista tarvitsevat tahot saisivat vaivattomasti tiedot luvan saaneista toimijoista. Sivusto palvelisi myös luvanhaltijoita, sillä he saisivat sitä kautta yhteystietonsa asiakkaiden tietoon.

Laissa säädetään myös asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä. Pätevyysvaatimus ei muutu aiemmasta: asbestipurkutyöhön käytettävältä työntekijältä ja itsenäiseltä työnsuorittajalta edellytetään soveltuvaa ammattitutkintoa tai sen osaa.

Julkaistu: 25.5.2015 15:37