Etusivu > Ajankohtaista > Lisää rakennustyyppejä energiatodistuslain piiriin

Lisää rakennustyyppejä energiatodistuslain piiriin

Energiatodistuslakia esitetään muutettavaksi. Ensi vuonna myös uimahalleille, jäähalleille, varastorakennuksille, liikenteen rakennuksille sekä moottoriajoneuvosuojille pitäisi laatia energiatodistus.

Energiatodistusvelvoitteet koskevat vain rakennuksia, joita lämmitetään tai jäähdytetään. Isännöintiliitto pitää tärkeänä, että energiatodistusmenettely ei aiheuta taloyhtiöille turhia kustannuksia, ja että todistuksen antama tieto kulutuksesta on ymmärrettävää. Lue Isännöintiliiton lausunto yritysjäsensivuilta (vaatii kirjautumisen).

Energiatodistusmenettelyn piiriin tuleminen tarkoittaa, että energiatodistus tulee hankkia ja sitä käyttää lain mukaisesti rakennuksen rakentamisen, myynnin tai vuokrauksen yhteydessä taikka esillelaittovelvoitteen vuoksi. Esillelaittovelvoite koskee tietynlaisia yleisön käyntien kohteena olevia tiloja.

Puolustushallinnon käytössä olevat rakennukset tulisivat menettelyn piiriin siltä osin, kuin rakennuksiin tai niiden käyttöön ei liity salassa pidettävää tietoa. Lisäksi väliaikaisiin rakennuksiin liittyvää poikkeusta rajattaisiin rakennuksiin, joiden käyttöaika on enintään kaksi vuotta. Myös suojellut rakennukset tulisivat menettelyn piiriin. Vain siinä tapauksessa, jos suojellun rakennuksen luonne tai ulkonäkö muuttuisi vaatimuksen vuoksi tavalla, jota ei voida pitää hyväksyttävänä, rakennus voisi jäädä edelleen menettelyn ulkopuolelle.

EU:n mukaan Suomella on liian löysä laki

Lainmuutostarve johtuu Euroopan komission kannanotosta ja sen mahdollisista seurauksista. Komissio katsoi, että Suomen kansallinen lainsäädäntö ei vastaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin, mitä rakennustyyppejä tai rakennusten tiloja on jätetty energiatodistusmenettelyn ulkopuolelle. Energiatodistus on käytössä kaikissa EU-maissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heinäkuun alusta 2016. Esityksessä ehdotetaan ennen lain voimaantuloa käyttöön otetuille rakennuksille siirtymäaikaa siten, että muutos koskisi niitä vasta vuoden 2017 alusta lukien.

Muutokseen liittyen tullaan muuttamaan myös ympäristöministeriön asetusta rakennuksen energiatodistuksesta. Asetuksessa tullaan täsmentämään noudatettavia pinta-alasääntöjä ja säädetään sovellettavista luokitteluasteikoista menettelyn piiriin tulevien rakennusten ja niiden tilojen osalta.

Ympäristöministeriö jatkaa energiatodistuksen sisällöllistä kehittämistä. Työ tehdään samanaikaisesti, kun valmistellaan uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymistä ja sen vuoksi tarvittavia säädösmuutoksia.

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, p. 0295 250 127, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu: 7.1.2016 16:42